Algemene voorwaarden

Voor alle producten en diensten geleverd door studio tjilp, gevestigd in Diemen, burgemeester de Kievietstraat 78, NL, Kvk: 82408564, bereikbaar via email rianne@ontwerpjouwleven.nu, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van producten en
diensten. 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;

Ondernemer: studio tjilp, Rianne de Jong. 

Artikel 2 – Geschillen

Het Nederlandse recht is van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

Artikel 3 – Het aanbod en de prijs

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod en de prijs ten allen tijde aan te passen. 

De klant kan nooit méér geld terugkrijgen (bv. in geval van ‘geld terug garantie’, indien van toepassing op het gekozen product), dan wat
hij/zij betaald heeft. 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw. 

Artikel 4 – Herroepingsrecht 

De ondernemer voorziet in de toepassing van het wettelijk voorziene herroepingsrecht. 

In geval van aankoop van digitale producten (ook cursussen) en diensten doet de klant uitdrukkelijk afstand van het herroepingsrecht van zodra
de klant het product heeft ontvangen. Onder ‘ontvangen’ wordt één van deze (maar niet enkel deze) situaties bedoeld: inloggen in de online
leeromgeving, het downloaden van het volledige digitale werkboek, downloaden van diverse digitale producten … 

Artikel 5 – ‘Geld terug garantie’

In een aantal gevallen voorziet de ondernemer een ‘geld terug garantie’. Indien deze van toepassing is wordt dit duidelijk vermeld op de
verkooppagina van het desbetreffende digitaal product. 

De klant
kan nooit méér geld terugkrijgen (bv. in geval van ‘geld terug garantie’, indien van toepassing op het gekozen product), dan wat
hij/zij betaald heeft. In bepaalde individuele situaties kan het ‘gebruik’ van deze garantie worden geweigerd. 

Aan het gebruik van de ‘geld terug garantie’ zijn volgende voorwaarden verbonden: De klant is verplicht om binnen 14 kalenderdagen na aankoop per email (rianne@ontwerpjouwleven.nu) zijn/haar klacht kenbaar te maken. 

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid en inspanning vanwege de ondernemer

De ondernemer zal zich in inspannen om de klant zo goed mogelijk te ondersteunen binnen de afgelijnde en redelijke lijnen van het
aangekochte product. 

De ondernemer biedt geenszins een ‘succesgarantie’. Het is onmogelijk om eenzijdig een garantie op succes te bieden, er wordt steeds inspanning verwacht van de klant. 

De producten en diensten van de ondernemer vervangen geen 1-op-1 advies. 

De ondernemer kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de keuzes die de klant maakt en de gevolgen daarvan. 

Artikel 7 – Overmacht

In geval dat het leerplatform om eender welke reden technisch niet toegankelijk is, kan de ondernemer niet verantwoordelijk worden gesteld.
De ondernemer doet alles binnen het redelijke en mogelijke om het leerplatform toegankelijk te houden en technische problemen op te
lossen. Dit is een overmachtsituatie. 

Artikel 8 – Betaling

De klant betaalt binnen de 7 kalenderdagen na aankoop of factuurdatum. 

De klant heeft altijd een betalingsverplichting. 

De klant kan ervoor kiezen om te betalen in termijnen zoals voorzien op de betaalpagina. Ook bij de keuze voor termijnbetalingen heeft de klant
een betalingsverplichting. 

Indien de klant niet betaalt, om welke reden dan ook, kan de ondernemer de toegang tot het leerplatform intrekken tot de betaling is ontvangen. 

Bij gebreke aan betaling voor de vervaldag is zonder ingebrekestelling een verhogingsbeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 EUR, alsook intresten aan 10%.

Artikel 9 – Persoonlijke toegang

De aankoop van digitale producten en diensten is steeds voorzien voor één persoon.
Enkel de klant zelf mag gebruik maken van het aangekochte aanbod. 

De klant stemt uitdrukkelijk in zijn/haar login gegevens nooit te delen met anderen. De ondernemer heeft het recht hier op toe te zien en
informatie hierover na te vragen. 

In het geval dat login gegevens worden uitgewisseld met anderen, of dat de klant op eender welke manier andere toegang verschaft tot het product of de dienst van de ondernemer, wordt een schadevergoeding gevorderd ter waarde van drie maal de actuele prijs van het desbetreffende aanbod. 

Artikel 10 – Intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht blijven ten allen tijde in handen van de ondernemer. De klant koopt een licentie waarmee
hij/zij gedurende bepaalde tijd toegang krijgt tot de digitale inhoud. 

In géén geval mag de klant (delen uit) de cursus of andere producten delen met anderen. Indien dit toch gebeurt, zal een schadevergoeding worden
geëist. 

Artikel 11 – Geheimhoudingsverplichting

De klant is verplicht om alle informatie die wordt verstrekt in de producten en diensten van de ondernemer geheim te houden. 

Artikel 12 – Concurrentie

Het is de klant verboden om gedurende twee jaar na aankoop een soortgelijk product of programma als dat van de ondernemer te maken, aan te bieden, of te verkopen. 

De bewijslast ligt hierbij bij de klant. 

Artikel 13 – Gedragsregels

De klant wordt verwacht zich goed te gedragen tijdens vragensessies, talks, in de community.

Concreet wordt verwacht dat de klant: 
Steeds vriendelijk en empathisch is naar andere cursisten en sprekers, medewerkers of de ondernemer. Geen
onredelijke of buitensporige verwachtingen stelt ten opzichte van andere cursisten, sprekers, medewerkers of de ondernemer. 

Bij een inbreuk op de gedragsregels zal de klant toegang tot het leerplatform, vragensessies en alle andere onderdelen van het aanbod
worden ontzegd. 

Artikel 14 – Persoonlijke feedback

De onderdelen van het aanbod worden duidelijk voorzien op de verkooppagina van het desbetreffende aanbod. In een aantal gevallen wordt persoonlijke feedback voorzien, van de ondernemer aan de klant, bv. in de vorm van persoonlijke reacties in de community. 

Onder persoonlijke feedback wordt verstaan: feedback op de vraag van de klant wordt gegeven door de ondernemer OF één van de medewerkers van de ondernemer.  

De ondernemer doet uitdrukkelijk inspanning om binnen een redelijke termijn feedback te voorzien. 

Artikel 15 – Verwachtingen ten opzichte van de klant

Om bepaalde verwachtingen en resultaten te behalen, wordt van de klant verwacht: 
Het leermateriaal grondig te doorlopen en het werkboek te gebruiken. 
De feedback van de ondernemer in de mate van het mogelijke toe te passen. 
Gebruik te maken van alle mogelijkheden die worden geboden tot het stellen van vragen, meedoen aan motiverende weken en sessies … 
Zelf initiatief te nemen om de cursus op te pakken. 
Zelf initiatief te nemen om volgende stappen te zetten die worden geadviseerd door de ondernemer, in het leermateriaal, in feedback, in de
vragensessies … 

Artikel 16 – Verwachtingen ten opzichte van de ondernemer

De ondernemer doet een uitdrukkelijke inspanning om de klant te ondersteunen en te helpen via advies en in alle vormen beschreven in het
aanbod wat werd aangekocht. 

De ondernemer gaat aan de slag op initiatief van de klant: de klant kan heel veel waarde krijgen, maar moet hier zelf om vragen. De ondernemer kan namelijk onmogelijk inschatten wanneer de klant nood heeft aan feedback of ondersteuning.
Iedere klant werkt op een ander tempo en richting andere doelen.