Persoonsgevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
studio tjilp | Cornelia Maria de Jong verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de
website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.
– Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong volgt jouw surfgedrag over verschillende websites
waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong Kijk neemt niet op basis van geautomatiseerde ver-
werkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens tussen zit. Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong gebruikt de volgende
computerpro- gramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het
gebruikt wordt, Learndash on- derliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor
betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed
te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij
jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben
we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: GooglAnalytics
Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door studio tjilp | Cornelia Maria de Jong
Kijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar rianne@studiotjilp.nl Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
jouw verzoek . Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op
met rianne@ontwerpjouwleven.nu
Studio tjilp | ontwerp jouw leven | Cornelia Maria de Jong heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.